Tikėjimo tiesos trumpai

Tikėjimo tiesos trumpai

2,90 

  • Aprašymas
  • Papildoma informacija

Aprašymas

Klausimai ir atsakymai

Ka­ta­li­kų Baž­ny­čios ka­te­kiz­mas, 1992 m. spa­lio 11 d. iš­kil­min­gai pri­sta­ty­tas po­pie­žiaus Jo­no Pau­liaus II, yra di­džiu­lė Die­vo do­va­na Baž­ny­čiai ir pa­sau­liui. Ta­čiau šio Ka­te­kiz­mo mo­ky­mo lo­bis gal­būt ne vi­siems leng­vai pri­ei­na­mas dėl pla­čios ap­im­ties. Tad at­ro­do, jog de­ra ir nau­din­ga pri­sta­ty­ti nau­jo­jo Ka­ta­li­kų Baž­ny­čios ka­te­kiz­mo tu­ri­nį glaus­tai, įpras­ti­ne klau­si­mų ir at­sa­ky­mų for­ma (tar­si Baž­ny­čios Ma­gis­te­riu­mo in­ter­viu).

Dės­ty­mo tvar­ka iš­lai­ky­ta ta pa­ti, kaip ir Ka­ta­li­kų Baž­ny­čios ka­te­kiz­me, tu­ri­nį skirs­tant į da­lis, sky­rius ir po­sky­rius. Pats tu­ri­nys taip pat griež­tai, net pažodžiui, ati­tin­ka Ka­te­kiz­mo tu­ri­nį, iš­sky­rus kai ku­riuos ne­žy­mius pa­kei­ti­mus, at­si­ra­du­sius dėl nau­jos teks­to for­mos. Ypač tiks­liai iš­lai­ky­tos glaus­tos teks­to api­ben­dri­ni­mo for­mu­lės.

Ši kny­gu­tė siū­lo­ma no­rin­tiems su­si­pa­žin­ti su krikš­čio­nių ti­kė­ji­mu ir eti­ka, taip pat pa­gei­dau­jan­tiems tu­rė­ti glaus­tą Ka­ta­li­kų Baž­ny­čios ka­te­kiz­mo va­rian­tą.

Ori­gi­na­lo teks­tą pa­ren­gė lei­dyk­la Edi­zio­ni Stu­dio Do­me­ni­ca­no (Bo­lo­ni­ja, Ita­li­ja).

Papildoma informacija

Leidimo metai

Versta iš

Vertė

Įrišimas

minkštas

Puslapiai

136

Produkto kodas: ISBN 978-9955-29-119-0 Kategorija: