Privatumo politika

UAB “Katalikų pasaulio leidiniai“ privatumo politika

Kam taikoma ši privatumo politika

Ši privatumo politika yra taikoma, kai naudojatės UAB „Katalikų pasaulio leidiniai“ paslaugomis elektroninėje parduotuvėje arba išreiškiate norą gauti leidyklos naujienlaiškį ar kitą informaciją

Duomenų valdytojas

Jūsų asmens duomenų, kuriuos suteikiate pirkdami knygas „Katalikų pasaulio leidinių“ elektroninėje parduotuvėje taip pat užsisakydami naujienlaiškį, valdytojas yra UAB „Katalikų pasaulio leidiniai“. UAB „Katalikų pasaulio leidiniai“ kontaktiniai duomenys skelbiami https://katalikuleidiniai.lt/kontaktai/ .

Duomenų tvarkymo tikslai, teisiniai pagrindai

Jūsų duomenys yra tvarkomi prekių pirkimo ir pardavimo elektroninėje parduotuvėje sutarties sudarymo, tiesioginės rinkodaros ir leidyklos informacijos siuntimo tikslais. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes laikomės 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – “Reglamentas”), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (toliau – “ADTAĮ”), UAB „Katalikų pasaulio leidiniai“ Asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis.

Teisiniai pagrindai tvarkyti jūsų duomenis yra jūsų sutikimas, kurį duodate registruodamiesi elektroninėje parduotuvėje ar užsisakydami naujienlaiškį bei duomenų reikalingumas siekiant įvykdyti sutartį. Užsisakydami prekes mūsų elektroninėje parduotuvėje ar naujienlaiškį katalikuleidiniai.lt svetainėje bei tuo tikslu suteikdami mums savo asmens duomenis, Jūs sutinkate su šios Privatumo politikos nuostatomis (išskyrus dėl duomenų tvarkymo veiksmų, kuriems reikės atskiro Jūsų sutikimo). Sutikimo išreiškiamas svetainėje/elektroninėje parduotuvėje pažymint “varnelę”, kad esate susipažinęs su privatumo politika ir sutinkate su jūsų asmens duomenų tvarkymu. Su bendrovės privatumo politika galima susipažinti: https://katalikuleidiniai.lt/privatumo-politika/

Kokie asmens duomenys renkami ir tvarkomi

Šioje privatumo politikoje renkame ir tvarkome duomenis reikalingus identifikuoti paslaugos gavėją, kaip antai vardas, pavardė. Taip pat renkami kontaktiniai duomenys reikalingi informacijos perdavimui ar tiesioginiai rinkodarai – elektroninio pašto adresas, telefono numeris. Bei duomenys reikalingi sutarčių vykdymui – prekių pristatymo adresas, asmens banko atsiskaitomosios sąskaitos numeris, asmens sudarytų sandorių elektroninėje parduotuvėje istorija. Šie duomenys gali būti tvarkomi tiek automatiniu, tiek neautomatiniu būdu.

Kas gali susipažinti su mano  asmens duomenimis?

Susipažinti su jūsų Asmens duomenimis gali tik tokią teisę turintys asmenys UAB „Katalikų pasaulio leidiniai“ viduje arba kiti asmenys, tai atvejais kai to reikalaujama arba leidžiama pagal įstatymus.

Su kuo gali būti dalijamasi asmens duomenimis?

UAB „Katalikų pasaulio leidiniai“ jūsų asmens duomenų neperduoda ir neatskleidžia jokiems kitiems gavėjams išskyrus atvejus, kai to reikia ir tik ta apimtimi, kuri būtina siekiant vykdyti pirkimo-pardavimo sutartį, vykdant tiesioginę rinkodarą ar kai to reikalauja galiojantys teisės aktai.

Tiesioginė rinkodara

Tiesioginė rinkodara – veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų. Mūsų reklaminiai ir tiesioginės rinkodaros pranešimai (kaip antai pranešimai apie naujas knygas ir susijusias akcijas) siunčiami klientams, kurie yra davę sutikimą gauti iš UAB „Katalikų pasaulio leidiniai“ tiesioginės rinkodaros ir reklaminius pasiūlymus. Tokie klientai gauna UAB „Katalikų pasaulio leidiniai“ naujienlaiškius ir tiesioginės rinkodaros pranešimus pasirinktomis ryšio priemonėmis.

Kiek ilgai saugomi mano asmens duomenys

Sutarčių vykdymui, informacijos siuntimui ar tiesioginės rinkodaros tikslais tvarkomi asmens duomenys  saugomi dvejus metus nuo paskutinio sandorio sudarymo ar duomenų atnaujinimo, išskyrus atvejus, kai ilgesnis turimų duomenų saugojimas yra privalomas pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus. Kai Asmens duomenys nebereikalingi jų tvarkymo tikslams, jie yra sunaikinami, išskyrus tuos, kurie įstatymų nustatytais atvejais turi būti perduoti valstybiniams archyvams.

Kaip saugomi asmens duomenys?

UAB „Katalikų pasaulio leidiniai“ gerbia asmens privataus gyvenimo neliečiamumo teisę ir deda visas pagrįstai įmanomas pastangas, siekdama užtikrinti tvarkomų asmens duomenų bei kitos informacijos saugumą ir konfidencialumą. Siekdami apsaugoti jūsų asmens duomenis nuo neteisėtos prieigos, neteisėto tvarkymo arba atskleidimo, netyčinio praradimo, pakeitimo arba sunaikinimo, taikome reikiamas taikytinų įstatymų reikalavimus atitinkančias priemones. Tokios priemonės apima technines priemones, kaip antai tinkamų kompiuterių sistemų parinkimas ir sąranka, svarbių jungčių apsaugą, duomenų ir failų apsaugą, taip pat organizacines priemones, kaip antai prieigos prie šių sistemų, failų ir įrenginių ribojimą.

Su asmens duomenų tvarkymų susijusios jūsų teisės

Jūs turite šias teises susijusias su jūsų asmens duomenų tvarkymu:

  • teisę susipažinti su UAB „Katalikų pasaulio leidiniai“ tvarkomais jūsų asmens duomenimis. Jūsų prašymu UAB „Katalikų pasaulio leidiniai“: patvirtina, ar su jumis susiję asmens duomenys tvarkomi, ar ne, ir pateikia informaciją apie tvarkymo tikslus, atitinkamas asmens duomenų kategorijas ir gavėjus, kuriems asmens duomenys atskleidžiami, arba tokių gavėjų kategorijas;
  • teisę reikalauti, kad ištaisytume netikslius asmens duomenis;
  • kai asmens duomenų tvarkymas grindžiamas sutikimu, turite teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą (toks atšaukimas nedaro poveikio sutikimu pagrįsto Tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui);
  • teisę gauti tvarkomus asmens duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu ir teisę esant tam tikroms sąlygoms persiųsti tuos asmens duomenis kitam valdytojui;
  • turite teisę reikalauti ištrinti asmens duomenis arba riboti jų tvarkymą, išskyrus įstatymų numatytus atvejus, kai ši teisė gali būti apribota;
  • teisę prieštarauti asmens duomenų tvarkymui tam tikrais tikslais ir tam tikromis sąlygomis išskyrus įstatymų numatytus atvejus, kai ši teisė gali būti apribota;
  • teisę pateikti skundą priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai Lietuvoje;

Norėdami pasinaudoti teise susipažinti su tvarkomais jūsų asmens duomenis, teisę reikalauti ištaisyti, ištrinto ar apriboti duomenų tvarkymą, taip pat gauti jūsų asmens duomenis turite pateikti prašymą duomenų valdytojui, kartu pateikdami asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą asmeniškai arba elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį, paštu ar el. paštu. Taip pat šiuos prašymus galite pateikti per tinkamai įgaliotą savo atstovą.